Gubernia Lubelska

powiat krasnostawski

 

Proboszcz prowadzący akta stanu cywilnego Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krasnostawie, oświadczamy, że w aktach tejże parafii znajduje się następujący

 

Akt Zgonu.

Numer Aktu 175

 

Działo się w mieście Krasnymstawie dnia dwodziestego szóstego Czerwca tysiąc ośmset piędziesiątego roku o godzinie szostej popołudniu. Stawili się: Piotr Czapliński Kancelista Magistratu miasta Krasnegostawu lat dwadzieścia siedem i Napoleon Halicki obywatel lat trzydzieści pięć liczący w mieście Krasnymstawie zamieszkali, i oświadczyli nam że w dniu dwudziestym piątym Czerwca roku bieżącego o godzinie pierwszej po południu umarł Ksiądz Walenty Dąbrowski kanonik honorowy Sandomierski Emeryt, Kapelan byłego Wojska Polskiego, Rezidens przy kościele Parafialnym Krasnostawskim lat siedemdziesiąt sześć liczący w mieście Krasnymstawie zamieszkały, syn Adama i Katarzyny z Wyszyńskich małżonków Dąbrowskich zmarłych. Poprzekonaniu się naocznie o zejściu księdza Walentego Dąbrowskiego. Akt ten stawającym przeczytany został przez Nas wraz z nimi podpisany. /podpisano/ X. Andrzej Bojarski U.S.C. /=/ Napoleon Halicki /=/ Piotr Czapliński.-

Wydając niniejszy wypis z ksiąg miejscowych zgodność jego poświadczam własnoręcznym podpisem z przyłożeniem pieczęci państwowej

                     miasto Krasnostaw 10/22 sierpnia 1885 r.

 

Po stronie lewej pieczęć okrągła z napisem na otoku:

Urzędnik Prowadzący Akta Stanu Cywilnego. Parafia Rzymsko-Katolicka.

Krasnostaw. Gubernia Lubelska

 

Obok pieczęci: Za proboszcza Wikary Ks. Krzywicki

Na odwrocie:

Własnoręczność podpisu ks. wikarego Krzywickiego podpisanego za Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krasnostawie księdza Szydoczyńskiego poświadcza.

                      m. Krasnostaw 30 sierpnia 1885 roku

 

Obok pieczęci podpis.    Prezydent miasta Krasnostaw  (-) Popławski

 

Po stronie lewej pieczęć okrągła z napisem na otoku:

Pieczęć Magistratu miasta Krasnostaw Gubernia Lubelska