Gubernia Lubelska

powiat krasnostawski

 

Proboszcz prowadzcy akta stanu cywilnego Parafii Rzymsko-katolickiej w Krasnostawie, owiadczamy, e w aktach teje parafii znajduje si nastpujcy akt zgonu.

 

Nr Aktu 148

 

Dziao si w Miecie Krasnostawie dnia dwudziestego kwietnia, Tysic Omset szedziesitego smego roku, o godzinie dwunastej wpoudnie, stawili si: Urban Rogowski i Jzef Strzakowski po lat czterdzieci pi liczcy, obadwaj urzdnicy z Krasnegstawu, i owiadczyli e w dniu dziewitnastym kwietnia roku biecego o godzinie dziesitej rano umar w Krasnostawie Ludwik Dbrowski lat szedziesit om liczcy, obywatel, Kassyer Kassy Miejskiej w Miecie Krasnymstawie, Syn iu nieyjcych Macieja i Maryanny z Szepietowskich Maonkw Dbrowskich niegdy zamieszkaych w azach, zostawiwszy po sobie owdowia on, Ann z Emerykw.- Po przekonaniu si naocznie o zejciu Ludwika Dbrowskiego.- Akt ten stawajcym przeczytany, przez Nas i przez nich podpisany zosta.- ./. Podpisano.- X. Ludwik Bodok Utrzymujcy Akta Stanu Cywilnego. /. Podpisw za w ksidze akt miejscowych nie okazao si.- ./.

 

Na odwrocie:

Wydajc niniejszy wypis z miejscowych ksig metrykalnych zgodno jego powiadczam swoim oryginalnym podpisem z przyoeniem oficjalnej pieczci.

W miecie Krasnostaw 15/27 maja 1885 roku.

Proboszcz Prowadzcy Akta Stanu Cywilnego

 

Po stronie lewej piecz okrga z napisem na otoku:

Urzdnik Prowadzcy Akta Stanu Cywilnego. Parafia Rzymsko-Katolicka. Krasnostaw. Gubernia Lubelska

 

Obok podpis: (-) Ksidz Antoni Szydoczyski

Wasnorczno podpisu proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krasnostawie ksidza Szydoczyskiego powiadcza.

 

Po stronie lewej piecz okrga z napisem na otoku:

Piecz Magistratu miasta Krasnostaw Gubernia Lubelska obok pieczci podpis: Prezydent miasta Krasnostaw (-) Popawski